The Unknown Soldier
The Unknown Soldier

Storyline

Second silver screen adaption of the Finnish war book by Väinö Linna. The story is based on Linna's experiences as an infantry man in the Finnish army during the so called "Continuation War" (1941-1944).
  Released
  12/6/1985
  Runtime
  3h 19min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Finnish
  Production
  Arctic-Filmi
Cast
Risto Tuorila
Koskela
Pirkka-Pekka Petelius
Pirkka-Pekka Petelius
Hietanen
Paavo Liski
Rokka
Mika Mäkelä
Rahikainen
Pertti Koivula
Pertti Koivula
Lahtinen
Tero Niva
Vanhala
Ossi-Ensio Korvuo
Määttä
Mikko Niskanen
Salo
Pauli Poranen
Lehto
Hannu Kivioja
Hannu Kivioja
Riitaoja
Juha Riihimäki
Sihvonen
Seppo Juusonen
Susi
Timo Virkki
Honkajoki
Vesa Ala-Seppälä
Hauhia
Risto Hetta
Vuorela
Veli-Matti Pernu
Kaukonen
Kari Väänänen
Kari Väänänen
Lammio
Pekka Ketonen
Kariluoto
Veikko Tiitinen
Kaarna
Matti Nurminen
Sarastie
Olavi Levula
Karjula
Martti Kainulainen
Korsumäki
Jaakko Kuusisaari
Mäkilä
Erkki Hetta
Viirilä
Markku Lukka
Ukkola
Jouni Näreaho
Tyynelä
Risto Salmi
Risto Salmi
Korpela
Ensio Kortelainen
Mielonen
Eppu Nuotio
Kotilainen
Eeva Kankaanpää
Vera
Veli-Pekka Sahari
Acting
Yrjö Parjanne
Acting
Jarmo Tulonen
Lautsalo
Ivan Varpalahti
Acting
Pentti Vyyryläinen
Autio
Juhani Lairo
Eerola
Jarmo Kingelin
Acting
Roger Casagrande
Acting
Ola Tuominen
Ola Tuominen
Acting
Ibragim Aliyev
Acting
Pentti Helin
Acting
Maija-Liisa Takalo
Acting
Ilkka Järvi-Laturi
Ilkka Järvi-Laturi
Directing
Juho Jansson
Acting
Ari Korventausta
Acting
Mikael Kerimov
Baranov
Jouko-Thomas Kleine
Acting
Esko Koiranen
Acting
Tarja Härkönen
Acting
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: